KAMUB�B HAKKINDA

TBD Kamu-B�B (T�rkiye Bili�im Derne�i Kamu Bilgi ��lem Merkezleri Y�neticileri Birli�i) �al��ma grubu 1997 y�l�nda kurulmu�tur.

�nemli Duyuru

30 Nisan 2010 tarihine kadar kay�t yapt�r�p paras�n� yat�ran konuklar�m�z i�in Ankara kalk�� olmak �zere Ankara-Antalya-Ankara �cretsiz otob�s servisimiz yap�lacakt�r.

Sponsorluk

T�rkiye Bili�im Derne�i taraf�ndan gelenekselle�en Kamu-B�B (T�rkiye Bili�im Derne�i Kamu Bilgi ��lem Merkezleri Y�neticileri Birli�i) �al��ma grubu, 13-16 May�s 2010 tarihleri aras�nda Kervansaray Lara Otel Antalya'da d�zenlenecektir. Bir�ok g�ncel konunun ele al�naca�� , a��l���n�n Say�n Ula�t�rma Bakan� Binali YILDIRIM taraf�ndan yap�laca�� etkinli�imiz, Ula�t�rma Bakanl��� ve Bilgi Teknolojileri ve �leti�im Kurumu (BTK) taraf�ndan desteklenmektedir.

Kamu-B�B etkinli�imizde sizleri aram�zda g�rmek arzusunday�z. Etkinli�imize ait sponsorluk dosyas� ve rezervasyon formu a�a��da bilginize sunulmu�tur.

Desteklerinizi bekler, iyi �al��malar dileriz.