Program

13 May�s 2010 Per�embe
07:30-15:00 Ankara'dan Hareket ve Yol
14:30-17:30 Otele Giri�
19:00-20:30 Ak�am Yeme�i
21:00-23:00 A��l�� Kokteyli
14 May�s 2010 Cuma
09:00-09:30 Kay�t
09:30-10:30 A��l��
  Mehmet YILMAZER KAMU- B�B Y�netim Kurulu Ba�kan�
  Necati ETLACAKU� TBD Ankara �ubesi Ba�kan�
  Do�. Dr. Turhan MENTE� TBD Y�netim Kurulu Ba�kan�
  CEO: Ana Sponsorlar
  Galip Zerey BTK �kinci Ba�kan�
  Dr. Tayfun ACARER BTK Ba�kan�
  Say�n Binali YILDIRIM T.C. Ula�t�rma Bakan�
10:30-11:00 �a�r�l� Konu�mac�
  Prof. Vasile BALTAC - CEPIS Ba�kan�
11:00-11:15 �ay / Kahve Aras�
11:15-12:30 Forum
  Yeni Teknolojik Y�nelimler
12:30-14:00 ��le Yeme�i
14:00-16:00 Oturum
  Sanalla�t�rma
  �al��ma Grubu Ba�kan�
Dr. Cevat �ener
  Oturum Ba�kan�
�hsan Durdu T.C. Ula�t�rma Bakan� Dan��man�
16:30-18:30 Rekabet Ortam�nda Tak�m �al��mas� Uygulamalar� I
19:00-20:30 Ak�am Yeme�i
15 May�s 2010 Cumartesi
10:00-12:00 Oturum Ana Salon
  �evreci Bili�im
  Belge Grubu Ba�kan�
Ercan Kaptano�lu
  Oturum Ba�kan�
Niyazi �lterT.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl��� M�ste�ar Yard�mc�s�
10:00-12:00 Kamu �niversiteleri Bilgi ��lem Daire Ba�kanlar� Toplant�s� B Salonu
12:00-12:30 Etkinlik An� Foto�raf� �ekimi
12:30-14:00 ��le Yeme�i
14:00-16:00 Oturum Ana Salon
  Karar Destek Sistemleri
  �al��ma Grubu Ba�kan�
Prof. Dr. Hadi G�k�en
  Oturum Ba�kan�
Osman �o�kuno�lu U�ak Milletvekili
14:00-16:00 Kamu �niversiteleri Bilgi ��lem Daire Ba�kanlar� Toplant�s� B Salonu
16:00-16:15 Genel De�erlendirme
16:30-18:30 Rekabet Ortam�nda Tak�m �al��mas� Uygulamalar� II
20:00-24:00 Gala Yeme�i
16 May�s 2010 Pazar
12:00 Otelden Ayr�l��