KAMUB�B HAKKINDA

TBD Kamu-B�B (T�rkiye Bili�im Derne�i Kamu Bilgi ��lem Merkezleri Y�neticileri Birli�i) �al��ma grubu 1997 y�l�nda kurulmu�tur.

28-30 May�s 1999 tarihinde, Nev�ehir� de, "Kamu-B�B I. Verimlilik Toplant�s�" d�zenlenmi� ve toplant�ya 96 Kamu Bilgi ��lem Merkezi Y�neticisi ve 50 �zel Sekt�r temsilcisi kat�lm��t�r. Toplant�da Kamu Bilgi ��lem Merkezlerinde ya�anan sorunlar konu�ulmu� ve ��z�m �nerileri olu�turulmu�tur.

Kas�m 2000 tarihinde 47 Kamu B�M ve 18 �zel Sekt�r y�neticisinden olu�an 65 ki�ilik alt �al��ma gruplar� kurulmu�tur. Bu grup, e-Devlet ba�l��� ve alt ba�l�klar� alt�nda alt� ay boyunca g�rev yapm��lard�r. Bu �al��malar 8-11 Haziran 2000 tarihinde KKTC Magosa�da yap�lan "Kamu-B�B II. Verimlilik Toplant�s�"�nda 136 Kamu Bilgi ��lem Merkezi Y�neticisi ve 57 �zel Sekt�r temsilcisinin kat�l�m�yla olgunla�t�r�lm��t�r. Bu raporlar May�s 2001 tarihinde �� ayr� kitap��k halinde yay�nlanm��t�r.

14-17 Haziran 2001 tarihinde, Ku�adas�� nda "Kamu-B�B III. Verimlilik Toplant�s�" d�zenlenmi� ve toplant�ya 125 Kamu Bilgi ��lem Merkezi Y�neticisi ve 61 �zel Sekt�r temsilcisi kat�lm��t�r. Toplant�da, yukar�da bahsedilen konularla ilgili olarak haz�rlanan raporlar tart���lm�� ve kat�l�mc�larla ortak ak�l olu�turulmu�tur. Ayr�ca, Kamu-B�B� in o g�ne kadar yapt��� t�m �al��malar g�zden ge�irilmi� haz�rlanan kitap��klar irdelenmi� ve "ortak ak�l" olu�turularak devletimize y�n g�sterici olarak haz�rlanacak "e-DEVLET" kitab�n�n son �ekline karar verilmi�tir.

Kas�m 2001 tarihinde "e-Devlet Yolunda T�rkiye" isimli kitab�m�z bas�lm��, sekt�r�m�z�n t�m kesimleri, b�rokrasi ve devletle payla��lm��t�r. Kitap tarafl� tarafs�z t�m kesimlerin be�enisini kazanm��t�r.

Kas�m 2001 tarihinde 96 sekt�rda��m�z�n kat�lmak istediklerini belirttikleri 13 �al��ma grubu kurulmu� ve e-Devlet konusu alt ba�l�klar� ile detayl� olarak ele al�nm�� May�s 2002 tarihinde her grubun �al��ma raporlar� elde edilmi�tir.

May�s 2002 tarihinde Ankara� da d�zenlenen "T�rkiye Bili�im �uras�" �al��malar�n�n "e-Devlet" �al��malar�n�n sorumlulu�u TBD Kamu-B�B� e verilmi� ve haz�rlanan "T�rkiye Bili�im �uras� Sonu� Raporu" nun "e-Devlet" b�l�m� TBD Kamu-B�B taraf�ndan organize edilen komitelerce yaz�lm��t�r.

20-23 Haziran 2002 tarihinde, Pamukkale� de "Kamu-B�B IV. Verimlilik Toplant�s�" d�zenlenmi� ve toplant�ya 125 Kamu Bilgi ��lem Merkezi Y�neticisi ve 63 �zel Sekt�r temsilcisi kat�lm��t�r. Toplant�da, yukar�da bahsedilen konularla ilgili olarak haz�rlanan raporlar tart���lm�� ve kat�l�mc�larla ortak ak�l olu�turulmu�tur. Elde edilen sonu�lar�n "e-devlet Yolunda T�rkiye" kitab�na eklenmesi kararla�t�r�lm��t�r.

Kas�m 2002 tarihinde 135 sekt�rda��m�z�n kat�lmak istediklerini belirttikleri 18 �al��ma grubu kurulmu�tur. Bu gruplar�n ilk alt� tanesi k�sa erimli olup "TBD Kamu-B�B Kamu Bili�im Platformu V" �in etkinli�ine esas te�kil etmesi i�in, 7 tanesi orta erimli ve "Bili�im Haftas�" na yeti�mesi hedeflenen belgelemeler i�in, 4 tanesi de Uzun erimli olarak kurulmu�tur, bu gruplar ele ald�klar� konularla ilgili detayl� raporlar �retmi�lerdir.

19-22 Haziran 2003 tarihinde, Ku�adas�� nda "TBD Kamu-B�B Kamu Bili�im Platformu V" d�zenlenmi� ve toplant�ya yakla��k olarak 140 Kamu Bilgi ��lem Merkezi Y�neticisi ve 70 �zel Sekt�r temsilcisi kat�lm��t�r. Elde edilen sonu�lar�n "e-Devlet Yolunda T�rkiye" kitab�na eklenmesi kararla�t�r�lm��t�r. Ayr�ca, yo�un kat�l�mla ger�ekle�en ve siyasiler, �st b�rokratlar ve BT �zel Sekt�r y�neticilerinin kat�ld�klar� e-Devlet: 3Y "Yakla��m, Yap�lanma ve Yans�malar�" ve e-Devlet: 3G, "Getirileri, G�t�r�leri ve Gelecek Senaryolar�" ba�l�klar� alt�nda iki panel d�zenlenmi�tir. Her panele, 2 siyasi parti y�neticisi, 2 �st seviyede b�rokrat ve �zel sekt�r y�neticileri panelist olarak kat�lm��lar ve konu ba�l���yla ilgili g�r��lerini belirtmi�lerdir. Etkinlik son derece ba�ar�l� ve verimli ge�mi� olup sonu�lar� TBD yay�n� olarak bas�lm��t�r.

27-30 May�s 2004 �tarihleri aras�nda ��Girne - KKTC yapt���m�z "TBD Kamu-B�B Kamu Bili�im Platformu VI" �in ana Temas� �� " �e-Devlet, e-Toplum" olarak belirlendi. e-Devlet ana konu ba�l��� alt�da 3 �al��ma grubu, e-Toplum konu ba�l���nda 3 �al��ama grubu olmak �zere 6 �al��ma grubu olu�turulmu�tur. E-Devlet konusunda olu�turulan� �al��ma gruplar�n�n konu ba�l�klar�; e-Devlet: D�n���m�nde Kamu Kurumlar�n�n Yapmas� �Gerekenler, e-Devlet: Kamuda Ortak Bilgi-Veri Payla��m�, ��e-Devlet: Bili�im G�venli�i, e-Toplum konusunda olu�turulan �al��ma gruplar�n�n konu ba�l�klar� ise; e-Toplum: e-Birey�� e-Toplum: e-�rg�tlenme e-Toplum: e-Hizmetler�dir. 6 �al��ma grubuna kamu, �zel� sekt�r ve akademi d�nyas�nda toplam 52 kat�l�mc�� raporlar�n olu�mas�na katk�da bulunmu�lard�r.

26-29 May�s 2005 �tarihleri aras�nda Hillside Su Otel - Antalya�da �yap�lan "TBD Kamu-B�B Kamu Bili�im Platformu VII" �nin ana temas� , "Elektronik �mza" olmu�tur. Konunun �nemi a��s�ndan 3 �al��ma grubu olu�turulmu� ve "Nitelikli Sertifikasyon ( Otoritesi )Altyap�s� ve Yetkilendirme",������ �"e-�mzan�n Toplumsal Boyutu " ve "Kamuda Bilgi ve Belge De�i�imi" konular� i�lenmi�tir. Yap�lan bu �al��malar daha sonra Ankara Barosu deste�i ile el kitab� olarak derlenmi� ve ilgili kurum ve kurulu�lara ayr�ca da��t�lm��t�r. 3 �al��ma grubuna kamu ,�zel� sekt�r ve akademi d�nyas�nda toplam 26 kat�l�mc�� raporlar�n olu�mas�na katk�da bulunmu�lard�r.

25-28 May�s 2006 tarihleri aras�nda �Magic Life Sirene Otel - Antalya�da yap�lan "TBD Kamu-B�B Kamu Bili�im Platformu VIII" �in �ana temas� "Bilgi Toplumuna Do�ru" olarak belirlendi. �lk kez bu toplant�m�zda yeni bir y�ntem izlenmi� ve bug�ne kadar yap�lan paralel oturumlar yerine tek oturumlarla her bir �al��ma grubu �al��malar� de�erlendirilmi�tir. Bu y�ntem kat�l�mc�lar taraf�ndan da benimsenmi�tir. Bu etkinli�imizde; "e-D�n���m S�recinde B�M�lerin Yapmas� Gerekenler" , "Bili�im Teknolojilerinde Risk Y�netimi", �" e-devlet hizmetlerine talep yaratma modelleri" , "e-Devlet Uygulamalar�nda G�venlik ve G�venilirlik Yakla��mlar�" �"Ba�ar�l� B�M modeli yakla��m�" konular�n�n i�lendi�i 5 �al��ma grubu ile �al��malar yap�lm��t�r. 5 �al��ma grubuna kamu, �zel� sekt�r ve akademi d�nyas�nda toplam 60 kat�l�mc�� raporlar�n olu�mas�na katk�da bulunmu�lard�r.

31 May�s - 3 Haziran 2007 tarihleri aras�nda Atlantis Otel - Antalya�da yap�lan "TBD Kamu-B�B Kamu Bili�im Platformu IX" �un ana temas� "�Birlikte �al��abilirlik" olarak belirlendi. "Kurumlar Aras� Ortak ��/Proje Geli�tirme" , "Bili�im Teknolojilerinin Kullan�lmas�n�n Hukuksal Boyutu " , �"Kamuda Bili�im Projeleri Y�netimi Yetkinli�i" konular�n�n i�lendi 3 �al��ma grubu olu�turulmu�tur.� 3 �al��ma grubuna kamu, �zel� sekt�r ve akademi d�nyas�nda toplam 75 kat�l�mc�� raporlar�n olu�mas�na katk�da bulunmu�lard�r.

21-25 May�s� 2008� tarihleri aras�nda Limra Otel -Kemer� Antalya�da yap�lan "TBD Kamu-B�B Kamu Bili�im Platformu X" �un ana temas� Kamu-B�B�in d�nyada �rne�i olmayan, g�n�ll� ve geni� bir kat�l�mla onuncu y�l�na giren�� de�erli �al��malar�n� vurgulayan ve iz b�rakacak bir tema olarak "Kamu-B�B ile 10 Y�l" �eklinde belirlendi. Kamu-B�B in 1999 y�l�ndan beri d�zenledi�i t�m verimlilik toplant�lar�n�n de�erlendirildi�i "10. Y�l �al��malar� " grubunun haz�rlad��� rapor yan�nda bu� toplant�da �Bili�im Teknolojilerinde Y�neti�im� ve �Ki�isel Verilerin Korunmas�� gruplar�n�n �al��malar�n�n sonu�lar� da ele al�nd�.�� Toplant�ya kat�lan geni� bir kesimle payla��larak son haline getirilecek olan bu raporlar, daha sonra ba�ta kurumlar olmak �zere ilgili t�m kesimlerle payla��lacakt�r. Bu y�l olu�turdu�umuz� 3 �al��ma grubuna kamu, �zel� sekt�r ve akademi d�nyas�nda toplam 70 kat�l�mc�� raporlar�n olu�mas�na katk�da bulunmu�lard�r.

9-12 Nisan� 2009� tarihleri aras�nda, ilk kez �"Bilgi ��lem Merkezi Y�neticileri Semineri" ile birlikte Rixos Premium Otel Antalya- Belek�te yap�lan "TBD Kamu-B�B Kamu Bili�im Platformu XI" �in ana temas� Elektronik Belge olarak belirlendi. "Say�sal Belge Y�netimi" ve� "Felaketten Kurtarma ve Depolama" �al��ma gruplar� ile "Kamu Bili�im Projelerinde Kamu �zel Sekt�r ��birli�i", "Mobil Uygulamalarda G�venlik" ve "Kamu Bilgi ��lem Merkezi Y�neticilerinin Cezai, Hukuki ve �dari Sorumluluklar�" belge gruplar�n�n yapm�� oldu�u �al��malar�n sonu�lar� da ele al�nd�.�� Bu y�l belirledi�imiz� 2 �al��ma, 3 belge grubuna kamu, �zel� sekt�r ve akademi d�nyas�nda toplam 72 kat�l�mc�� raporlar�n olu�mas�na katk�da bulunmu�lard�r. Bu y�l il kez d�zenlenen b�t�nle�ik etkinli�imize 175� i Kamu ve 460� � �zel Sekt�r temsilcisi olmak �zere toplam 635 bili�im g�n�ll�s� kat�lm��t�r.