KATILIM B�LG�LER�

Kamu-B�B etkinliklerine, davetliler ve sponsor firma yetkilileri kat�labilmektedir.

Davetliler: Etkinli�e kamudan 200'e yak�n bilgi i�lem y�neticisi ve bas�n temsilcileri davet edilmektedir. Davetlilerin kat�l�m bedelleri, etkinlik sponsorlar�ndan elde edilen gelirle kar��lanmaktad�r. Sponsor firmalar, ayr�ca etkinli�e davet etmek istedikleri ki�iler i�in a�a��da belirtilen kat�l�m �cretlerini kar��layarak davet yapabilmektedirler.

Sponsor Firma Yetkilileri: Her sponsor firmaya sponsorluk t�r�ne g�re belli bir kat�l�m hakk� verilmektedir. Bu say�n�n d���ndaki firma kat�l�m� i�in a�a��daki kat�l�m �cretleri al�nmaktad�r.
Val�r Kongre Organizasyon
Turan G�ne� Bulvar� 571. Cad. 576. Sk. No:28
06550 Oran - Ankara
Tel: 0 312 491 88 88
Fax: 0 312 491 99 89