�LET���MT�rkiye Bili�im Derne�i
�etin Eme� Bulvar� 4. Cad No: 3/11-12 06450 A.�ve�ler -ANKARA
Tel: +90 (312) 479 34 62 (pbx)
Faks: +90 (312) 479 34 67

Val�r Kongre Organizasyon
Turan G�ne� Bulvar� 571. Cad. 576. Sk. No:28
06550 Oran - Ankara
Tel: 0 312 491 88 88
Fax: 0 312 491 99 89
[email protected]