Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 

Çalışma Grupları

ULUSAL VERİ MERKEZİ VE KAMUDA GELECEK ÖNGÖRÜLERİ
21 yy.’ın getirdiği teknolojik gelişmeler, sayısal veri hacmini katlanarak büyüme eğilimine sokmuştur. Bu doğrultuda sayıları ve hacimleri giderek artan veri merkezleri tüm dünyada yönetebilirlik, nitelikli insan kaynağı temini, güvenlik ve maliyet gibi başlıklarda ortaya çıkan darboğazlara çözüm arayışını beraberinde getirmiştir. Özel sektörün itici güç olduğu bu alanda, e-Devlet alanında başarılı şekilde ilerleyen ülkelerin, benzer politikalar izleyerek son yıllarda kamu kurumlarının veri merkezlerini ortaklaştırma eğilimine girdiği görülmektedir. Ülkemizin de benzer bir süreçten geçmesi, beklenen kazanımlardan faydalanabilmesi için elzem görülmektedir. Bu süreçte emin adımlarla ilerlemek adına ulusal veri merkezi konseptinin incelenerek bu yaklaşım çerçevesinde kamunun geleceğine ilişkin öngörülerin kamuoyu ile paylaşılması, TBD açısından bir kamu vazifesi olarak benimsenmiştir. Farkındalık sağlanması ve bir yol gösterici metin olması adına başlatılan çalışma grubu faaliyetleri ile ulusal veri merkezi konseptinin bileşenleri, ülkemizde yürütülen çalışmalar, dünyadaki başarılı örnekleri ve kamu kurumlarımızın anket ile belirlenecek eğilimleri doğrultusunda nasıl bir yol haritasının söz konusu olabileceği ortaya konulacaktır.

KAMUDA BÜYÜK VERİ

yarattığı işlemler değil, bunun ötesinde sistemlerin otomatik oluşturduğu, sosyal medyada üretilen ve benzeri etkileşimlerin ortaya çıkardığı veridir. Geleneksel donanım ve yazılım çözümleriyle saklanması efektif olmayan, alışılagelmiş analiz araçlarının incelemede yetersiz kaldığı bu veriler için yeni teknolojiler ortaya çıkmaktadır. Bu teknolojiler ile büyük veriyi hem uygun maliyetlerle, hem de hızlı erişilebilir şekilde saklamak ve yönetmek mümkün olmaktadır. Bu veriler üzerine geliştirilen analiz araçları ile de büyük verinin bilgiye dönüşümü gerçekleştirilmekte ve kurumların verdiği hizmet kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlanabilmektedir. Çalışma grubumuzun amacı büyük verinin tanımını yapmak, nasıl saklanıp, ne şekilde analiz edilebileceğini ortaya koymak ve hangi alanlarda kurumlara fayda sağlayabileceğini örneklerle açıklamaktır.

KAMU BİLİŞİM PROJELERİNİN ULUSLARARASI PLATFORMDA TANITIMI

Çalışma Grubumuzun en temel amaçları: Kamu Kurum ve Kuruluşları ile yerel yönetimlerin geliştirdikleri bilişim sistem ve  projelerin tanıtımı ile ilgili deneyimlerin ortak bir platformda toplanarak paylaşılması; bu şekilde bu sistem ve  projelerin uluslar arası platformda hak ettikleri bir şekilde tanıtımı için yapılması gerekenleri belirleyerek yol haritaları, analiz dokümanları, envanter ve kılavuzlar hazırlanması; uluslar arası tanıtım ile ilgili tüm alanlarda bilgilendirme ve uyarı mekanizmasının kurulması olarak özetlenebilir.

KAMU BİLİŞİM PROJELERİ “MERNİS VE TAKBİS” BELGESEL FİLM ÇEKİMİNİN YAPILMASI
ç farklı grup hedef kitle olarak belirlenmiştir. Grup: Devlet ile ilgili işlerini kolay, hızlı, sorunsuz, güvenilir şekilde çözmek isteyen vatandaşlar ve bu hizmetlerden nasıl yararlanacakları Grup: Devlet ile vatandaş arasında doğru, sağlam, hızlı faydayı sunmaya çalışan ve devlet arşivine doğru kaynaklarla bilgiyi aktaran memurlar ve onların takipçisi, kontrolörü yetkili makamlar Grup: Bilişim takipçileri, çalışanları, gönül verenleri, meraklıları, genç bilişimciler ve bu çalışmalara hizmet verenler Özellikle son yıllarda Türkiye’nin akıllı ve üretken kamu ve özel bilişim sektörü çalışanları, pek çok dünya ülkesine de örnek teşkil edecek ve dünya pazarında yer almayı sağlayacak devrimsel, özgün üretimleri ile Kamu Projelerine imzalarını atmışlardır. Kamu yararına olan bu durumun toplumun her kesimi tarafından bilinirliğinin sağlanması; kullanımın artmasına, yaygınlaşmaya ve sınırları da aşabilecek desteklerin oluşmasına neden olacaktır. Örnek seçilen yazılımların aktarımı ile gerçekleştirilecek 40 dakikalık belgesel filmimiz, bu amacı desteklemek üzere çekilecektir.

KAMUBİB BİLİŞİMSİZLİĞİN MALİYETİ SÜREKLİ ÇALIŞMA GRUBU
Günümüz dünyası teknolojiyi yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline getirmiştir. Günlük yaşamda artık birçok iş teknoloji sayesinde daha kolay ve daha hızlı bir şekilde gerçekleştirmektedir. Benzer etkinin iş hayatında da ön planda olduğu, birçok özel kurum ve kuruluş gibi kamu kurum ve kuruluşların da kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanmak amacı ile bilişim projeleri tanımladığı ve yürüttüğü görülmektedir. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından etkin bir bilgi yönetimi ile derlenen veri setlerinin analizlerle bilgiye dönüşümü, bilgilerinde kurumun iş zekâsını oluşturması kaçınılmazdır. Uzun soluklu, sabır isteyen, ihtiyacın doğru bir şekilde analizi ve transferini zorunlu kılan bilişim projelerinin özellikle planlanması ve uygulanması sürecinde proje ihtiyacının değerlendirilmesi, projenin gerçekleşmesi ile elde edilecek faydanın objektif bir şekilde ortaya konabilmesi, üst yönetimin proje ihtiyacı ile ilgili olarak ikna edilebilmesinde bilişimsizlik maliyeti önemli rol oynamaktadır. Bu maliyetin doğru bir şekilde tahmin edilmesi çok önemlidir. Bilişimsizlik maliyeti toplamda çok büyük rakamlara ulaşıyor olsa da sadece kâğıt, mürekkep vb. maliyet kalemlerinden kurtuluş simgesi olarak görülmemelidir. Bilişimsizlik maliyeti, faaliyet alanı ile ilgili insan, zaman, para gibi birçok kaynağın kullanımından kaynaklanan maliyetleri ve bilişimin getireceği etkilerin eksikliğinden kaynaklanacak kayıp maliyetleri içerecektir. Sürekli Çalışma Grubu olarak teşkil edilmiş Bilişimsizlik Maliyeti Çalışma Grubu, öncelikle Bilişimsizlik Maliyeti kavramlarının tanıtımını yaparak farkındalığı artıracak, geliştireceği senaryo tabanlı çalışmalarla bilişimsizlik maliyeti tahminlerinden örnekler sunacaktır. Grubumuzun temel amaçlarından bir diğeri de Kamuda bilişim projesi planlama hazırlığı içinde olan birimlere, projelerinin tanımlaması süresince birimlerin gerçek veri setlerini kullanmak sureti ile bilişimsizlik maliyetlerinin hesaplama sürecinde danışmanlık yapmaktır.