Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 

Çalışma Grupları

2023 Vizyonu Çerçevesinde Bilişim Merkezleri ve Yöneticilerinin Değişen Rolü
2023 Vizyonunun başarısı için sürdürülebilir kalkınma çalışmaları kapsamında önemli yeri olan bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünü ve kamu bilişim merkezlerini yeni bir düşünce yapısıyla değerlendirmek gerekiyor. 15. Dönem Kamu BİB çalışmaları kapsamında hazırlanan “2023 Vizyonu Çerçevesinde Bilişim Merkezleri ve Yöneticilerinin Değişen Rolü” raporuyla Vizyonun önemli paydaşlardan biri olan bilişim merkezlerinin bugünkü durumu ve geleceği değerlendirilmiştir. Günümüzde kamu bilişim merkezleri ekonomik ve sosyal kalkınmaya bazı idari ve teknik olumsuzluklar nedeniyle potansiyelinin çok altında katkı verebilmektedir. e-Dönüşüm çalışmaları ve kurumsal stratejiler kapsamında ortaya çıkan yoğun iş taleplerine paralel olarak artan nitelikli insan gücü ihtiyacının karşılanamaması, kurumlar arası bilgi paylaşımında yaşanan işbirliği sorunları, bilişim harcamalarında dar boğazlar oluşturan satın alma süreçleri, ortak proje geliştirmeye engel mevzuat ve benzeri sıkıntılar bu durumu oluşturan başlıca etkenler olarak görülmektedir. Raporda, Kamu bilişim merkezlerinin örneklerini verdiğimiz bu olumsuzlukları arkada bırakarak “hangi stratejik tercihler, nasıl bir organizasyon, insan gücü ve yönetişim anlayışıyla” 2023 Vizyonu hedeflerine ulaşmada etkin katkı sağlanabileceğine yönelik öneriler ortaya konularak, yapılacak etkinlikte paydaşlarla tartışılacaktır.

Bilişimsizlik Maliyeti, Kamu Projelerinin Getirisi ve Maliyet Analizi

Son yıllarda, kamu kurum ve kuruluşları bilgisayar sistemler ile donatılarak otomasyon projeleri başlatılmış ve uygulanmaktadır . Otomasyon sayesinde kamu hizmetlerinin tamamı veya bir kısmının elektronik ortamda gerçekleştiriliyor olması işlemlerin basitleştirilmesi ve hızlandırılması yönünde önemli bir adım olmakla birlikte, e-devlet yaklaşımı olmadan tek başına bir olmaktan uzaklaşmıştır. Kısaca değişik kurumların farklı bilişim uygulamalarının birbirinden bağımsız olarak çalışması, paylaşıma açık olmayan veri üretimleri kamu hizmetlerinin bilişim desteği ile daha fonksiyonel düzeylere gelmesine engel olmaktadır . Diğer taraftan, bilgi ve uygulamaların hizmet odaklı olarak yönetildiği, ilgili paydaşlarla bilgilerin paylaşıldığı e-devlet uygulamaları gittikçe artmakla birlikte, ideal düzeye eriştiğini söylemek mümkün değildir. Kamu kurum ve kuruluşlarında halen, birçok uygulama manuel olarak devam etmekte; ancak, verimlilik, finansal ve kurumsal fayda konularını da göz önüne aldığımızda, ciddi boyutlarda bilişimsizlik maliyeti ortaya çıkmaktadır . Kurumun herhangi bir bilişim stratejisine dayanmadan geliştirilen ve e-devlet yaklaşımından uzak bilişim projelerinin etkin bir şekilde çalıştırılamamasından dolayı da kuruma kazanç yerine maliyet getirdiği de açıktır. Bu çalışma, söz konusu uygulama ve projelerin etkin çalıştırılamaması sonucunda ortaya çıkan bilişimsizlik maliyetinin hesaplanması ve proje etkinliğinin ölçülmesini sağlayacak yöntemleri ortaya koyup, kamu kurum ve kuruluşlarına bir yol haritası çıkartarak, bilişimsizlik maliyetini minimum düzeyde tutulmasına yardımcı olmayı hedeflemektir. Bu doğrultuda örnekleme çalışmaları yapılan projelerdeki, özellikle finansal faydaları, ölçülebilir bir şekilde sunup, teorikten ziyade ölçülebilir pratik sonuçlara odaklanmıştır. Çalışmanın temel amacı, söz konusu projelerin etkin çalıştırılamaması sonucunda ortaya çıkan bilişimsizlik maliyetinin hesaplanması ve proje etkinliğinin ölçülmesini sağlayacak yöntemleri kullanarak kamu kurum ve kuruluşlarına yol göstermektir . Çalışma çerçevesinde, ülkemizde belediyelerde uygulanan EDEP modeli benimsenmiştir . EDEP'te verimlilik, demokrasi ve etkililik başlığı altında üç eksende düzenlenen soru seti Türkçeleştirilmiş, daha sonra bunlardan ülkemize uygun olanlar seçilerek ve ihtiyaca uygun yeni sorular belirlenerek modelin uyumlaştırılması sağlanmıştır . EDEP modeli, seçilen kamu kuruluşu Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen e-hizmet(ler) esas alınarak uygulanmıştır .

Kamu Bilişim Projelerinin Uluslararası Platformda Tanıtımı

Çalışma Grubumuzun en temel amaçları: Kamu Kurum ve Kuruluşları ile yerel yönetimlerin geliştirdikleri bilişim sistem ve  projelerin tanıtımı ile ilgili deneyimlerin ortak bir platformda toplanarak paylaşılması; bu şekilde bu sistem ve  projelerin uluslar arası platformda hak ettikleri bir şekilde tanıtımı için yapılması gerekenleri belirleyerek yol haritaları, analiz dokümanları, envanter ve kılavuzlar hazırlanması; uluslar arası tanıtım ile ilgili tüm alanlarda bilgilendirme ve uyarı mekanizmasının kurulması olarak özetlenebilir.

E-Hizmetlerin İnternet Vasıtasıyla Sunumunun Değerlendirilmesi
Bir e-hizmetin oluşturulması bir yaşam döngüsüne sahiptir. e-Hizmet için kurum tarafından ortaya konan girdiler, “kullanım” aşaması, ilgili taraflarca oluşturulan e-hizmetten ne ölçüde yararlanıldığı, kullanımın alt unsurları olan memnuniyet, amaca hizmet, güven, fayda gibi kullanıcı odaklı bakış açısı ile ortaya konulabilmektedir. Grup tarafından yapılacak çalışmada, son kullanıcıya sunulan çevrimiçi e-hizmetlerin değerlendirilmesi yapılacaktır. Rapor kapsamında öncelik olarak BM 5 temel hizmete bakılacaktır. Daha sonra AB 20 temel hizmetlerden gerekli olması halinde, beşten fazla e-hizmete atıflar yapılmaya çalışılacaktır. Bu bağlamda, AB’nin esas aldığı kullanıcı deneyimi çerçevesinden ve  memnuniyet ölçümünden de faydalanılacaktır. Çalışmada, incelemeye alınacak e-hizmetler Ulusal nitelikte Çevrimiçi Hizmetler Endeksi ve bakanlık tarafından hizmete sunulan portal sayfaları kapsamında taranarak, belirlenen kriterlere göre değerlendirilecektir.

Kamu Kurumları ile BT Stratejisi Oluşturmak
Türkiye’nin 2006-2010 Bilgi Toplumu Strateji Belgesinde benimsediği vizyon, “Bilim ve teknoloji üretiminde odak noktası haline gelmiş, bilgi ve teknolojiyi etkin bir araç olarak kullanan, bilgiye dayalı karar alma süreçleriyle daha fazla değer üreten, küresel rekabette başarılı ve refah düzeyi yüksek bir ülke olmak” şeklindedir.

Kamu kurum ve kuruluşları mevzuat hükümleri ile kendilerine verilmiş olan görev ve sorumlulukları etkin, güvenli, güvenilir ve hızlı bir şekilde yerine getirebilmek, her türlü veri ve bilgiyi eksiksiz, doğru işlemek ve analiz etmek, doğru kararları zamanında alabilmek ve daha iyi bir kurum imajına sahip olabilmek amacıyla bilişim sistemlerinin kendilerine sunduğu imkânlardan faydalanmaktadırlar. Bilişim sistemlerinin kamuda kurumsal faaliyetin yürütülmesinde giderek artan oranda kullanılması ile, bu uygulamaların ve hizmetlerin sürdürülebilirliği ve sürekliliği kritik öneme sahip olmuştur. Bu çalışmanın amacı ve hedefi bu sistemlerin doğru yönetilmesi için Kurumun STRATEJİK PLANI ile örtüşen uygun teknoloji trendlerini hesaba katan, hedef ve plan değil gerçekten stratejileri ifade eden hayata geçirilebilecek, geçirildiğinde sonuç üretecek, periyodik olarak güncellenecek en az 5 yıllık BT STRATEJİSİ hazırlamalarına katkı vermek ve farkındalık oluşturmaktır.

Bilişimcilerin Başından Geçen İlginç Olaylar
Günümüzde, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, bilgi toplumu olma yolunda hızlı bir değişim süreci yaşanmaktadır. Bu süreçte etkin rol oynayan bilişim personelinin karşılaştıkları sorunlarla ilgili, başından geçen ilginç olayları hedef alarak, bilişimcilerin farklı zaman ve mekânlarda farklı sorunlar karşısında nasıl bir diyalog kurarak iletişime geçtiklerini ve çözümleri nasıl üretebildiklerini, değişen teknoloji ile bilişim dünyasının nasıl bir evrim geçirdiğine ilişkin öykülerin ve materyallerin derlemesi hedeflenmiştir.

Bu olaylardan yola çıkarak üç ana başlık üzerinde çalışmalar yapılacaktır:
  • Derlenen öykülerden kitapçık hazırlamak,
  • Geçmişten günümüze temalı fotoğraf sergisi oluşturmak,
  • Seçilen öykülerden skeçler hazırlayarak gösteri düzenlemek.

Bilişimcilerin karşılaştıkları bu sorunları çalışma grubu, mizahi yönden kaleme alarak, derlenen metinlerden karikatür ve resimlerden oluşan öykü kitapçığı hazırlamak, seçilen öykülerden biraz gülümsetecek biraz da düşündürecek bir yaklaşımla üyelerimize skeçler halinde sunmak ve Geçmişten Günümüze Temalı fotoğraf sergisini açmak gibi faaliyetlerle ele almayı hedeflemektedir.

Kamu Bilişim Birimlerinin Analizi ve Öneriler
Kamu Bilişim Birimleri içinde bulundukları kurumlara ve verdikleri hizmetin türüne göre çeşitlilik arz etmektedir. Belli bir başlık altında bilişim birimlerinin sektörel analizini gerçekleştirmek, aslen işaret edilen bu farklılıkların bir nebze ortadan kalkması anlamına gelmektedir; çünkü sabit bir bakış açısı ile bir oluşumun, yaklaşımın ya da gelişmenin kamu bilişim birimleri üzerindeki etki değerlendirmesi yapılmaktadır. Ancak 2013 yılı Kamu Bilişim etkinlikleri içinde yer alan başlığımız “Bilişim Birimlerinin Analizine” özel bir tema ya da bakış açısı yüklemeden, genel bir değerlendirme hedefi gütmektedir. Bir başka deyişle, “Kamu Bilişim Birimleri” ifadesi ile anlaşılması gereken yapılanma, hizmet ve yetenek tanım ve çeşitliliğinin somut biçimde ortaya konması hedeflenmektedir. Çalışma grubu bu genel yaklaşıma sadık kalarak birim örgüt yapısı, insan kaynakları, hizmet türleri, iş modeli vb. gibi birçok farklı hususu bir arada ele almaya çalışan anket formunu hazırlamıştır. Anket formundan da görüleceği üzere, bir bilişim biriminin genel değerlendirmesi ana fikri üzerinde durulmuştur ve bu çalışmanın bir öncülüne rastlanmamıştır. Dolayısı ile kıymetli ve mevcut durumu anlamaya yönelik bir çalışma olarak ele alınmalıdır. Çalışma gurubunun iş planı “analiz için veri üretmek anlamına gelen anket çalışması” ve “değerlendirmesidir”.Bu çalışmanın sonunda birçok tanımlayıcı bilgi ya da farkındalık analizi gibi sonuçlara ulaşmak mümkün olacağı gibi, devam edecek kamu bilişim etkinliklerinde bu çalışma modelinin yinelenmesi gerekli görülen özel başlıklar ve gerekçeleri bir arada sunulacaktır.