KAMUBİB HAKKINDA

Misyonumuz

Ülkemizin bilgi toplumuna geçiş çalışmalarında Kamu Bilgi İşlem Birimleri ve sektörel katılım ile; bilişim teknolojilerinin etkili ve yaygın kullanımı, kamu kurumlarının hizmetlerini etkin ve verimli sunabilmesi için ulusal bilişim politikalarının oluşturulmasına katkı sağlanması, Bilgi İşlem Birimleri arasında bilgi paylaşımının artırılması, Geri Dönüş mesleki dayanışmanın geliştirilmesi ve sorunlara ortak çözümler oluşturulması konularında farkındalık yaratmak ve sinerji oluşturmaktır.

Tarihçe

TBD Kamu-BİB (Türkiye Bilişim Derneği Kamu Bilgi İşlem Merkezleri Yöneticileri Birliği) çalışma grubu 1997 yılında kurulmuştur.

28-30 Mayıs 1999 tarihinde, Nevşehir‘ de, "Kamu-BİB I. Verimlilik Toplantısı" düzenlenmiş ve toplantıya 96 Kamu Bilgi İşlem Merkezi Yöneticisi ve 50 Özel Sektör temsilcisi katılmıştır. Toplantıda Kamu Bilgi İşlem Merkezlerinde yaşanan sorunlar konuşulmuş ve çözüm önerileri oluşturulmuştur.

Kasım 2000 tarihinde 47 Kamu BİM ve 18 Özel Sektör yöneticisinden oluşan 65 kişilik alt çalışma grupları kurulmuştur. Bu grup, e-Devlet başlığı ve alt başlıkları altında altı ay boyunca görev yapmışlardır. Bu çalışmalar 8-11 Haziran 2000 tarihinde KKTC Magosa‘da yapılan "Kamu-BİB II. Verimlilik Toplantısı"‘nda 136 Kamu Bilgi İşlem Merkezi Yöneticisi ve 57 Özel Sektör temsilcisinin katılımıyla olgunlaştırılmıştır. Bu raporlar Mayıs 2001 tarihinde üç ayrı kitapçık halinde yayınlanmıştır.

14-17 Haziran 2001 tarihinde, Kuşadası‘ nda "Kamu-BİB III. Verimlilik Toplantısı" düzenlenmiş ve toplantıya 125 Kamu Bilgi İşlem Merkezi Yöneticisi ve 61 Özel Sektör temsilcisi katılmıştır. Toplantıda, yukarıda bahsedilen konularla ilgili olarak hazırlanan raporlar tartışılmış ve katılımcılarla ortak akıl oluşturulmuştur. Ayrıca, Kamu-BİB‘ in o güne kadar yaptığı tüm çalışmalar gözden geçirilmiş hazırlanan kitapçıklar irdelenmiş ve "ortak akıl" oluşturularak devletimize yön gösterici olarak hazırlanacak "e-DEVLET" kitabının son şekline karar verilmiştir.

Kasım 2001 tarihinde "e-Devlet Yolunda Türkiye" isimli kitabımız basılmış, sektörümüzün tüm kesimleri, bürokrasi ve devletle paylaşılmıştır. Kitap taraflı tarafsız tüm kesimlerin beğenisini kazanmıştır.

Kasım 2001 tarihinde 96 sektördaşımızın katılmak istediklerini belirttikleri 13 çalışma grubu kurulmuş ve e-Devlet konusu alt başlıkları ile detaylı olarak ele alınmış Mayıs 2002 tarihinde her grubun çalışma raporları elde edilmiştir.

Mayıs 2002 tarihinde Ankara‘ da düzenlenen "Türkiye Bilişim Şurası" çalışmalarının "e-Devlet" çalışmalarının sorumluluğu TBD Kamu-BİB‘ e verilmiş ve hazırlanan "Türkiye Bilişim Şurası Sonuç Raporu" nun "e-Devlet" bölümü TBD Kamu-BİB tarafından organize edilen komitelerce yazılmıştır.

20-23 Haziran 2002 tarihinde, Pamukkale‘ de "Kamu-BİB IV. Verimlilik Toplantısı" düzenlenmiş ve toplantıya 125 Kamu Bilgi İşlem Merkezi Yöneticisi ve 63 Özel Sektör temsilcisi katılmıştır. Toplantıda, yukarıda bahsedilen konularla ilgili olarak hazırlanan raporlar tartışılmış ve katılımcılarla ortak akıl oluşturulmuştur. Elde edilen sonuçların "e-devlet Yolunda Türkiye" kitabına eklenmesi kararlaştırılmıştır.

Kasım 2002 tarihinde 135 sektördaşımızın katılmak istediklerini belirttikleri 18 çalışma grubu kurulmuştur. Bu grupların ilk altı tanesi kısa erimli olup "TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu V" ‘in etkinliğine esas teşkil etmesi için, 7 tanesi orta erimli ve "Bilişim Haftası" na yetişmesi hedeflenen belgelemeler için, 4 tanesi de Uzun erimli olarak kurulmuştur, bu gruplar ele aldıkları konularla ilgili detaylı raporlar üretmişlerdir.

19-22 Haziran 2003 tarihinde, Kuşadası‘ nda "TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu V" düzenlenmiş ve toplantıya yaklaşık olarak 140 Kamu Bilgi İşlem Merkezi Yöneticisi ve 70 Özel Sektör temsilcisi katılmıştır. Elde edilen sonuçların "e-Devlet Yolunda Türkiye" kitabına eklenmesi kararlaştırılmıştır. Ayrıca, yoğun katılımla gerçekleşen ve siyasiler, üst bürokratlar ve BT Özel Sektör yöneticilerinin katıldıkları e-Devlet: 3Y "Yaklaşım, Yapılanma ve Yansımaları" ve e-Devlet: 3G, "Getirileri, Götürüleri ve Gelecek Senaryoları" başlıkları altında iki panel düzenlenmiştir. Her panele, 2 siyasi parti yöneticisi, 2 üst seviyede bürokrat ve özel sektör yöneticileri panelist olarak katılmışlar ve konu başlığıyla ilgili görüşlerini belirtmişlerdir. Etkinlik son derece başarılı ve verimli geçmiş olup sonuçları TBD yayını olarak basılmıştır.

27-30 Mayıs 2004 tarihleri arasında Girne - KKTC yaptığımız "TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu VI" ‘in ana Teması " e-Devlet, e-Toplum" olarak belirlendi. e-Devlet ana konu başlığı altıda 3 çalışma grubu, e-Toplum konu başlığında 3 çalışama grubu olmak üzere 6 çalışma grubu oluşturulmuştur. E-Devlet konusunda oluşturulan çalışma gruplarının konu başlıkları; e-Devlet: Dönüşümünde Kamu Kurumlarının Yapması Gerekenler, e-Devlet: Kamuda Ortak Bilgi-Veri Paylaşımı, e-Devlet: Bilişim Güvenliği, e-Toplum konusunda oluşturulan çalışma gruplarının konu başlıkları ise; e-Toplum: e-Birey e-Toplum: e-Örgütlenme e-Toplum: e-Hizmetler‘dir. 6 çalışma grubuna kamu, özel sektör ve akademi dünyasında toplam 52 katılımcı raporların oluşmasına katkıda bulunmuşlardır.

26-29 Mayıs 2005 tarihleri arasında Hillside Su Otel - Antalya‘da yapılan "TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu VII" ‘nin ana teması , "Elektronik İmza" olmuştur. Konunun önemi açısından 3 çalışma grubu oluşturulmuş ve "Nitelikli Sertifikasyon ( Otoritesi )Altyapısı ve Yetkilendirme", "e-İmzanın Toplumsal Boyutu " ve "Kamuda Bilgi ve Belge Değişimi" konuları işlenmiştir. Yapılan bu çalışmalar daha sonra Ankara Barosu desteği ile el kitabı olarak derlenmiş ve ilgili kurum ve kuruluşlara ayrıca dağıtılmıştır. 3 çalışma grubuna kamu ,özel sektör ve akademi dünyasında toplam 26 katılımcı raporların oluşmasına katkıda bulunmuşlardır.

25-28 Mayıs 2006 tarihleri arasında Magic Life Sirene Otel - Antalya‘da yapılan "TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu VIII" ‘in ana teması "Bilgi Toplumuna Doğru" olarak belirlendi. İlk kez bu toplantımızda yeni bir yöntem izlenmiş ve bugüne kadar yapılan paralel oturumlar yerine tek oturumlarla her bir çalışma grubu çalışmaları değerlendirilmiştir. Bu yöntem katılımcılar tarafından da benimsenmiştir. Bu etkinliğimizde; "e-Dönüşüm Sürecinde BİM‘lerin Yapması Gerekenler" , "Bilişim Teknolojilerinde Risk Yönetimi", " e-devlet hizmetlerine talep yaratma modelleri" , "e-Devlet Uygulamalarında Güvenlik ve Güvenilirlik Yaklaşımları" "Başarılı BİM modeli yaklaşımı" konularının işlendiği 5 çalışma grubu ile çalışmalar yapılmıştır. 5 çalışma grubuna kamu, özel sektör ve akademi dünyasında toplam 60 katılımcı raporların oluşmasına katkıda bulunmuşlardır.

31 Mayıs - 3 Haziran 2007 tarihleri arasında Atlantis Otel - Antalya‘da yapılan "TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu IX" ‘un ana teması " Birlikte Çalışabilirlik" olarak belirlendi. "Kurumlar Arası Ortak İş/Proje Geliştirme" , "Bilişim Teknolojilerinin Kullanılmasının Hukuksal Boyutu " , "Kamuda Bilişim Projeleri Yönetimi Yetkinliği" konularının işlendi 3 çalışma grubu oluşturulmuştur. 3 çalışma grubuna kamu, özel sektör ve akademi dünyasında toplam 75 katılımcı raporların oluşmasına katkıda bulunmuşlardır.

21-25 Mayıs 2008 tarihleri arasında Limra Otel -Kemer Antalya‘da yapılan "TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu X" ‘un ana teması Kamu-BİB‘in dünyada örneği olmayan, gönüllü ve geniş bir katılımla onuncu yılına giren değerli çalışmalarını vurgulayan ve iz bırakacak bir tema olarak "Kamu-BİB ile 10 Yıl" şeklinde belirlendi. Kamu-BİB in 1999 yılından beri düzenlediği tüm verimlilik toplantılarının değerlendirildiği "10. Yıl Çalışmaları " grubunun hazırladığı rapor yanında bu toplantıda ‘Bilişim Teknolojilerinde Yönetişim‘ ve ‘Kişisel Verilerin Korunması‘ gruplarının çalışmalarının sonuçları da ele alındı. Toplantıya katılan geniş bir kesimle paylaşılarak son haline getirilecek olan bu raporlar, daha sonra başta kurumlar olmak üzere ilgili tüm kesimlerle paylaşılacaktır. Bu yıl oluşturduğumuz 3 çalışma grubuna kamu, özel sektör ve akademi dünyasında toplam 70 katılımcı raporların oluşmasına katkıda bulunmuşlardır.

9-12 Nisan 2009 tarihleri arasında, ilk kez "Bilgi İşlem Merkezi Yöneticileri Semineri" ile birlikte Rixos Premium Otel Antalya- Belek‘te yapılan "TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu XI" ‘in ana teması Elektronik Belge olarak belirlendi. "Sayısal Belge Yönetimi" ve "Felaketten Kurtarma ve Depolama" çalışma grupları ile "Kamu Bilişim Projelerinde Kamu Özel Sektör İşbirliği", "Mobil Uygulamalarda Güvenlik" ve "Kamu Bilgi İşlem Merkezi Yöneticilerinin Cezai, Hukuki ve İdari Sorumlulukları" belge gruplarının yapmış olduğu çalışmaların sonuçları da ele alındı. Bu yıl belirlediğimiz 2 çalışma, 3 belge grubuna kamu, özel sektör ve akademi dünyasında toplam 72 katılımcı raporların oluşmasına katkıda bulunmuşlardır. Bu yıl il kez düzenlenen bütünleşik etkinliğimize 175‘ i Kamu ve 460‘ ı Özel Sektör temsilcisi olmak üzere toplam 635 bilişim gönüllüsü katılmıştır.

13-16 Mayıs 2010 tarihleri arasında Antalya Lara Kervansaray Otel‘de "Yeni teknolojik yönelimler" temasıyla yaklaşık 400 kişilik Kamu Kurum ve Kuruluşları Bilgi İşlem Yöneticileri, Üniversiteler ve Özel Sektör temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Kamu Bilgi İşlem yöneticilerini son teknolojiler konusunda bilgilendirmeyi, kamunun gereksinim, sorun ve sıkıntılarına hep birlikte çözüm üretmeyi amaçlayan ve iki gün süren etkinlikte, "Sanallaştırma" ve "Kamuda karar destek sistemlerinin kullanımı ve bir model önerisi" çalışma grupları ile "Çevreci bilişim" belge grubunun oluşturduğu raporlar değerlendirildi.